icon-calorifer

Interes public • Solicitarea informaţiilor

Legislaţie

Numele şi prenumele persoanei responsabile

Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
• Nelea FLUIER

Serviciul Marketing, Comunicare şi Relaţii Publice
Adresa: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, cod 030254, Bucureşti, România
Telefon: 0372.148.000 int. 122, 173


Formular solicitare în baza Legii 544/2001

Cerere-tip privind informaţii de interes public


Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Formulare:

Reclamaţie administrativă (1)
Reclamaţie administrativă (2)

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată:

Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22
(1) În cazul în care o persoana se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 (Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile).
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

Lista documentelor de interes public
 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea companiei noastre
 • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
 • Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
 • Programele și strategiile proprii
 • Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
 • Comunicate de presă și anunțuri
 • Date publicate pe site-ul www.cmteb.ro
 • Rapoarte anuale de activitate
 • Declaraţii de avere şi declaraţii de interese
 • Licenţa de activitate
 • Contractul - cadru de furnizare a energiei termice
 • Organigrama
 • Regulamentul de organizare si functionare
 • Raportul Comitelui de Nominalizare și Remunerare
 • Raport economico – financiar
 • Hotărâri AGA
 • Situația financiară anuală
 • Raportul Consiliului de Administrație
 • Formular pentru acordarea ajutorului de încălzire. Cererea și declarația pe proprie răspundere
 • Factura explicită
 • Achiziții
 • Certificatele Sistemului de Management Integrat
 • Politica generală de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Politica de confidențialitate
 • Politica cookies
 • Politica Anti-Spam

Liste cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 • Legislație
 • Rapoarte
 • Comunicate
 • Formulare
 • Licențe
 • Certificate
 • Politici

Rapoarte şi Buletine informative de aplicare a Legii nr. 544/2001