icon-calorifer

Info clienţi • Rebranşare.Debranşare.Sistare

Rebranşarea unui apartament/imobil la reteaua de alimentare cu energie termica se realizeaza fara taxa (manopera, golire instalatie), la solicitarea scrisa, cu acordul titularului de contract (reprezentant Asociatie de Proprietari).

Cererea de rebranşare trebuie sa contina obligatoriu:

 • datele de identificare ale solicitantului (adresa completa: strada, numar, bloc, apartament, sector);
 • acordul Asociatiei de Proprietari confirmat prin semnatura presedintelui si stampila Asociatiei de Proprietari (sau a titularului de contract daca este cazul);
 • un numar de telefon al solicitantului pentru a putea fi contactat de catre reprezentantii nostri.
 

Modele de formulare de rebranşare:
Cerere de rebranşare la reţeaua de termoficare

Etapele deconectării totale a unui consumator de energie termică de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică
 1. Cererea tip se trimite la adresa de e-mail deconectare@cmteb.ro sau se prezintă în zilele de luni-vineri, orele 08.00-15.00 la Serviciul Tehnic din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4 în vederea completării rubricii cu evidența apartamentelor deconectate din blocul (scara) solicitantului și a modului de contorizare.
 2. După completarea rubricii cu evidența apartamentelor deconectate din blocul (scara) solicitantului și a modului de contorizare din cerere, Serviciul Tehnic o va trimite pe e-mail solicitantului/împuternicitului acestuia. Aceasta se va putea ridica și fizic în zilele de luni-vineri, orele 08.00-15.00.
 3. Proiectul tehnic se va întocmi în concordanță cu evidența apartamentelor deconectate ce sunt confirmate în cerere.
 4. Dosarul complet conform cerințelor din cererea de deconectare se poate depune la sediul din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, de luni-vineri, orele 08.00-15.00. La depunere se achită taxa de verificare a documentației și emitere a avizului tehnic de deconectare.
 5. Avizul tehnic de deconectare se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.
 6. În situația în care proiectul tehnic prezintă greșeli/erori de calcul,solicitantul/împuternicitul acestuia va fi notificat în vederea refacerii proiectului tehnic depus inițial.
  Notă: Documentația tehnică refăcută se poate depune la sediul din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele de luni-vineri, orele 08.00-15.00. Continuarea procedurii de deconectare va fi condiționată de achitarea taxei de reverificare a documentației.
 7. După primirea avizului tehnic de deconectare solicitantul se va prezenta cu un exemplar al acestuia în original semnat și ștampilat de către asociația de proprietari la Serviciul Facturare de sector conform indicațiilor din aviz. După predarea acestuia la Serviciul Facturare de sector, solicitantul va primi factura ce va conține taxa de deconectare. Continuarea procesului este condiționată de achitarea taxei.
 8. După achitarea taxei de deconectare, solicitantul se va prezenta la Serviciul Facturare de sector cu dovada plății.După aceea, solicitantul va fi contactat în vederea efectuării deconectării și întocmirii procesului verbal de deconectare (4 exemplare).
  Notă: Materialele necesare efectuării deconectării vor fi asigurate de către solicitant.
 9. După completarea de către salariatul companiei a procesului verbal de deconectare (4-patru exemplare), solicitantul are obligația de a semna și ștampila toate cele 4 (patru) exemplare la asociația de proprietari. Cele 4 (patru) exemplare în original se vor preda obligatoriu la Serviciul Facturare de Sector în vederea modificării contractului de furnizare a energiei termice.
 10. După modificarea făcută la contractul de furnizare a energiei termice, solicitantul va primi 2 (două) exemplare în original a proceselor verbale de deconectare completate cu datele noi ale contractului de furnizare a energiei termice. Un exemplar din acestea va fi predat obligatoriu la asociația de proprietari.

  Notă: Nerespectarea condițiilor de la punctele 7,8 și 9 conduce la imposibilitatea scoaterii din evidențele companiei a apartamentului solicitantului.
 

La data punerii în funcțiune a instalațiilor de încălzire pentru anul în curs procesul de deconectare se sistează la etapa respectivă urmând a se relua anul viitor după ce s-a dispus închiderea sezonului de încălzire pentru anul anterior.

Taxa de verificare a documentației și emitere a avizului tehnic este de 204 ron (fără TVA).

Taxa de reverificare a documentației este de - în curs de aprobare.

Pentru alte relații puteți apela numărul de telefon 0372 757 909.

.: Debranşare parţială a corpurilor de încălzire

Cerere de debranşare parţială

Precizări importante debranşări parţiale a corpurilor de încălzire:

 • Debranşarea nu se execută în timpul sezonului de încălzire.
 • Conform art. 251 (a) din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/20.03.2007, este interzisă deconectarea numai a unor corpuri de încălzire dacă nu sunt montate repartitoare de costuri.
 • Debranşarea/deconectarea parţială a unor corpuri de încălzire se poate efectua cu acordul scris al asociaţiei de proprietari şi al firmei autorizate care exploatează repartitoarele de costuri în condominiu, prin care se confirmă existenţa şi luarea în calcul a acestora pe corpurile de încălzire.
 • NU SE APROBĂ debranşarea/deconectarea corpurilor de încălzire din spaţiile cu destinaţia de locuit, respectiv din sufragerie, dormitoare, living.
 • Se aprobă debranşarea/deconectarea NUMAI a corpurilor de încălzire din dependinţele apartamentului, respectiv din bucătărie, baie, wc serviciu, hol şi altele asemenea.
 • Operaţiunea de debranşare/deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, se face pe baza unui deviz de plată a contravalorii acestui serviciu.
 • După efectuarea dovezii de plată a devizului, trebuie asigurat accesul reprezentanţilor C.M.T.E.B. în apartament, în vederea efectuării operaţiei şi semnării Proceselor Verbale de către reprezentantul legal al asociaţiei.
 • Cererile de debranşare parţială se pot trimite la adresele de e-mail deconectare@cmteb.ro, relatii@cmteb.ro, office@cmteb.ro sau se pot depune la registratura C.M.T.E.B din str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, în zilele de luni-vineri, orele 08.00-15.00, tot timpul anului.

.: Debranşare părţi comune

Cerere de debranşare părţi comune

Conform art. 252 din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/20.03.2007:

(1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părţile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari/locatari şi cu acordul proprietarilor direct afectaţi.
(2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul că aceştia au înţeles că deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor creşte.
(3) Proprietarii direct afectaţi sunt:
a) proprietarii apartamentelor care au pereţii comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;
b) proprietarii care au pereţi comuni cu uscătoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

Sistarea furnizării energiei termice se face în conformitate cu prevederile art. 186 şi 187 din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti:

Art.186
Furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:
a) folosește agentul termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;
b) nu achită facturile pentru energia termică consumată în termenele convenite prin contract;
c) nu aplică reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau dispecerului în condiţii de restricţii, cu excepţia utilizatorului de tip urban;
d) depășește sistematic cantitatea de căldură absorbită și debitele agenților termici, utilizatorilor de tip urban;
e) nu asigură calitatea şi cantitatea agentului termic restituit – condensatul și apa caldă;
f) schimbarea fără acordul furnizorului a caracteristicilor termice şi a puterii termice a instalaţiilor termice racordate la SACET şi prin aceasta afectează instalaţiile furnizorului sau prejudiciază alţi utilizatori, precum și schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;
g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacității de producție.

Art.187
Întreruperile specificate la art. 186 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepţia lit. f) când preavizul este de 30 de minute, şi se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.