icon-calorifer

Info clienţi • Rebranşare.Debranşare.Sistare

Rebranşarea unui apartament/imobil la reteaua de alimentare cu energie termica se realizeaza fara taxa (manopera, golire instalatie), la solicitarea scrisa, cu acordul titularului de contract (reprezentant Asociatie de Proprietari).

Cererea de rebranşare trebuie sa contina obligatoriu:

 • datele de identificare ale solicitantului (adresa completa: strada, numar, bloc, apartament, sector);
 • acordul Asociatiei de Proprietari confirmat prin semnatura presedintelui si stampila Asociatiei de Proprietari (sau a titularului de contract daca este cazul);
 • un numar de telefon al solicitantului pentru a putea fi contactat de catre reprezentantii nostri.
 

Modele de formulare de rebranşare:
Cerere de rebranşare la reţeaua de termoficare

 

Precizări importante:

 • Debranşarea nu se execută în timpul sezonului de încălzire.
 • Documentaţiile de debranşare totală se înregistrează în intervalul de timp cuprins între 20 aprilie şi 31 august al fiecarui an calendaristic.
 • Conform art. 251 (a) din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/20.03.2007, este interzisă deconectarea numai a unor corpuri de încălzire dacă nu sunt montate repartitoare de costuri.
 • Debranşarea parţială a unor corpuri de încălzire se poate efectua cu acordul scris al asociaţiei de proprietari şi al firmei autorizate care exploatează repartitoarele de costuri în condominiu, prin care se confirmă existenţa şi luarea în calcul a acestora pe corpurile de încălzire.
 • Operaţiunea de debranşare/deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, se face pe baza unui deviz de plată a contravalorii acestui serviciu.
 • După efectuarea dovezii de plată a devizului, trebuie asigurat accesul reprezentanţilor C.M.T.E.B. în apartament, în vederea efectuării operaţiei şi semnării Proceselor Verbale de către reprezentantul legal al asociaţiei.
 • Cererile de debranşare parţială se pot depune până la data de 1 septembrie. Termenul de execuţie este 1 octombrie.
 • Conform art. 252 din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/20.03.2007
  „Art. 252. - (1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părţile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari/locatari şi cu acordul proprietarilor direct afectaţi.
  (2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul că aceştia au înţeles că deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor creşte.
  (3) Proprietarii direct afectaţi sunt:
  a) proprietarii apartamentelor care au pereţii comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;
  b) proprietarii care au pereţi comuni cu uscătoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.”
 

Detalii privind eliberarea avizului tehnic de debranşare de la reţeaua de termoficare gasiţi aici.

Sistarea furnizării energiei termice se face în conformitate cu prevederile art. 186 şi 187 din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti:

Art.186
Furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:
a) folosește agentul termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;
b) nu achită facturile pentru energia termică consumată în termenele convenite prin contract;
c) nu aplică reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau dispecerului în condiţii de restricţii, cu excepţia utilizatorului de tip urban;
d) depășește sistematic cantitatea de căldură absorbită și debitele agenților termici, utilizatorilor de tip urban;
e) nu asigură calitatea şi cantitatea agentului termic restituit – condensatul și apa caldă;
f) schimbarea fără acordul furnizorului a caracteristicilor termice şi a puterii termice a instalaţiilor termice racordate la SACET şi prin aceasta afectează instalaţiile furnizorului sau prejudiciază alţi utilizatori, precum și schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;
g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacității de producție.

Art.187
Întreruperile specificate la art. 186 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepţia lit. f) când preavizul este de 30 de minute, şi se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.