icon-calorifer

Info clienţi • Factura de energie termică

Factura verde

Factura verde este serviciul gratuit de transmitere prin e-mail a facturii pentru serviciile de furnizare a energiei termice. În acest fel asigurăm accesul permanent la factură şi contribuim împreună la protejarea mediului înconjurător, prin reducerea cantităţilor de hârtie consumată.

CMTEB oferă posibilitatea primirii prin e-mail a facturilor de energie termică, fără a mai fi distribuite şi în format scris.

Pentru a putea beneficia de acest serviciu, trebuie ca, reprezentantul legal al Asociatiei de Proprietari sau reprezentantul legal al persoanei juridice cu care s-a încheiat un contract de furnizare a energiei termice, să se prezinte la Direcţia Comercială - Serviciul Clienţi din str. Sfinţii Apostoli nr. 14, sector 5 pentru actualizarea formelor contractuale.

Formele contractuale vor fi avizate prin semnătură şi ştampilă de către reprezentantul legal.

Mentionăm că prin actualizarea formelor contractuale, facturile de energie termică vor fi transmise doar pe adresa de e-mail specificată, respectiv nu vor mai fi distribuite şi pe format scris (suport de hârtie).

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la Direcţia Comercială - Serviciul Clienţi prin numerele de telefon 0372.757.000; 0372.757.008.


Vizualizarea şi plata online a facturii de energie termică

Vizualizarea şi plata online a facturii de energie termică se poate realiza prin crearea unui cont în aplicaţia informatică

"Servicii online clienţi CMTEB" Conectare

Termen de plată
 

Termenul de plată al facturii este prevăzut în art. 42 din Legea nr. 51/2006:
alin. (10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;
c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului.

Operatorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea energiei termice în conformitate cu prevederile art. 186 şi 187 din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti.


Factura explicită
Factura-de-energie-termica
Modalităţi de plată

Plăţile în numerar se pot efectua:

prin casieria CMTEB - în limita a 5000 lei, potrivit prevederilor Legii nr. 70 / 2015 - din:

Str. Cavafii Vechi nr. 15, camera 2, sector 3

Program de lucru:
Luni, miercuri şi vineri: între orele 08.00 - 14.00
Marţi şi joi: între orele 08.00 - 18.00


prin casieriile Băncii Comerciale Române (B.C.R.), cu conditia prezentarii facturii emise de catre CMTEB, pentru identificarea clientului prin scanarea codului de bare de pe factura.
Pentru aceste plăţi, B.C.R. nu percepe comision.

În acest caz este necesar să menţionaţi pe documentul de plată utilizat numărul facturii, codul de client plătitor şi să luaţi în considerare, pentru a evita depăşirea termenului scadent, numărul de zile aferent transferului bancar.

Plăţile cu card bancar se pot efectua:

prin intermediul POS-urilor instalate în casieria CMTEB, care sunt funcţionale începând cu data de 15.06.2015;

la bancomatele Băncii Comerciale Române (B.C.R.), daca sunteti detinatorul unui card de debit B.C.R. (Maestro, Visa Clasic, Visa Electron) si / sau card de credit B.C.R. Mastercard si cu conditia incheierii unei conventii cu B.C.R..
Pentru aceste plăţi efectuate prin intermediul ATM-urilor B.C.R., banca percepe un comision de 2 lei pentru deponentul care este client B.C.R. si 4 lei pentru deponentul care nu este client B.C.R.

• este accesibilă plata facturilor de energie termică şi prin platforma "Internet Banking", pentru clienţii care dispun de card bancar şi au încheiată o convenţie pentru procesarea plăţilor prin "Internet Banking" cu banca respectivă.

Plăţile se pot efectua online prin transfer din contul dumneavoastră în contul CMTEB (specificând codul de client, numărul si data facturii) prin intermediul unei aplicatii de tip home banking, în cazul în care aceasta este disponibilă în cadrul unitătii bancare la care dumneavoastră aveti deschis contul.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 115 / 20.09.2001, CMTEB este obligată să încaseze contravaloarea energiei termice într-un cont unic de tip escrow, respectiv:

RO02 RNCB 0074 1643 5032 0003

deschis la Banca Comercială Română Sector 3.

 

Modalitătile de plată a facturii de energie termică au fost stabilite ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 70 / 2015 cu privire la plafonarea încasărilor în numerar.

Fragmente care conţin prevederi aplicabile CMTEB din Legea nr. 70 / 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări si plăţi în numerar si pentru modificarea si completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 193 / 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată:
Art. 1. (1) Operaţiunile de încasări si plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfăsoară activităţi în mod independent, asocieri si alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.
Art. 3. (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări si plăţi în numerar, în următoarele condiţii:
a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
Art. 12. (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 9 si 10 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, si se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăseste plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.

Facem precizarea că CMTEB are în vedere amplasarea la sediile casieriilor proprii de POS pentru plata cu card si de terminale la care se pot efectua plăti în numerar, astfel încât clientii nostri să-si poată achita contravaloarea facturilor de energie termică.